Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

cook

คำแปล

แม่ครัว, พ่อครัว, ทำอาหาร

You
will
not
cook
.

คุณจะไม่ทำอาหาร

2 ความคิดเห็น

He
will
come
home
tonight
if
you
cook
.

เขาจะกลับมาบ้านคืนนี้ถ้าคุณทำอาหาร

She
will
not
eat
if
I
cook
.

เธอจะไม่กินถ้าฉันทำอาหาร

แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ cook

บุคคลปัจจุบันอดีต
Icookcooked
he/she/itcookscooked
you/we/theycookcooked

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย