Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

conversation

คำแปล

การสนทนา

We
have
a
conversation
with
them
.

พวกเรามีการสนทนากับพวกเขา

I
like
that
conversation
.

ฉันชอบการสนทนานั้น

The
conversation

การสนทนา

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน