Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

convenient

คำแปล

สะดวก

No
,
it
is
not
convenient
.

ไม่ มันไม่สะดวก

It
is
not
convenient
.

มันไม่สะดวก

It
is
convenient
.

มันสะดวก

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน