Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

contract

คำแปล

สัญญา

Please
sign
the
contract
.

กรุณาลงชื่อสัญญานี้

We
need
a
contract
.

พวกเราต้องการสัญญา

The
contract

สัญญา

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน