Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

continues

คำแปล

He
continues
his
job
.

เขาทำงานของเขาต่อไป

She
continues
the
meal
.

เธอกินต่อไป

He
continues
.

เขาทำต่อไป

การผันคำกริยาทั้งหมดของ continue

บุคคลปัจจุบันอดีต
Icontinuecontinued
he/she/itcontinuescontinued
you/we/theycontinuecontinued
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน