Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

continue

คำแปล

ทำต่อไป

Are
you
going
to
continue
with
this
campaign
?

คุณจะทำการรณรงค์นี้ต่อมั้ย

We
are
going
to
continue
eating
.

พวกเราจะกินต่อ

You
are
going
to
continue
eating
.

คุณจะกินต่อ

การผันคำกริยาทั้งหมดของ continue

บุคคลปัจจุบันอดีต
Icontinuecontinued
he/she/itcontinuescontinued
you/we/theycontinuecontinued
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน