Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

contest

คำแปล

การประกวด

The
contest
starts
tomorrow
.

การประกวดนี้เริ่มวันพรุ่งนี้

I
won
the
contest
.

ฉันชนะการประกวดนี้

The
contest

การประกวด

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน