Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

content

คำแปล

เนื้อหา

The
content
of
the
book
is
not
for
children
.

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่สำหรับเด็กๆ

The
content
of
the
book
is
not
for
children
.

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่สำหรับเด็กๆ

This
is
good
content
.

นี่เป็นเนื้อหาที่ดี

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน