Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

contains

คำแปล

A
minute
contains
sixty
seconds
.

หนึ่งนาทีมีหกสิบวินาที

The
glass
contains
water
.

แก้วใบนี้มีน้ำ

The
plate
contains
rice
.

จานใบนี้มีข้าว

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน