Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

construction

คำแปล

การก่อสร้าง, สิ่งก่อสร้าง

The
construction
has
twenty
floors
.

การก่อสร้างมียี่สิบชั้น

The
construction
of
the
bridge

การก่อสร้างของสะพาน

The
construction

การก่อสร้าง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน