Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

consequence

คำแปล

ผลลัพธ์, ผล

The
consequence

ผล

He
is
too
young
to
understand
the
consequences
.

เขาอายุน้อยเกินกว่าที่จะเข้าใจผลเหล่านี้

The
consequences

ผลเหล่านี้

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย