Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

condition

คำแปล

สภาพ, เงื่อนไข

This
car
is
in
good
condition
.

รถคันนี้สภาพดี

The
condition

สภาพ

The
conditions
in
this
agreement
are
good
for
us
.

เงื่อนไขในข้อตกลงนี้ดีสำหรับพวกเรา

การผันคำกริยาทั้งหมดของ condition

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iconditionconditioned
he/she/itconditionsconditioned
you/we/theyconditionconditioned
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน