Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

conclusion

คำแปล

บทสรุป, ข้อสรุป

What
is
his
conclusion
?

ข้อสรุปของเขาคืออะไร

What
is
his
conclusion
?

ข้อสรุปของเขาคืออะไร

He
explains
the
conclusion
.

เขาอธิบายข้อสรุปนี้

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน