Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

concept

คำแปล

แนวคิด

The
concept
is
very
new
.

แนวคิดนี้ใหม่มาก

The
concept
is
very
new
.

แนวคิดนี้ใหม่มาก

The
concept
was
good
.

แนวคิดนี้ดี

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน