Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

computer

คำแปล

คอมพิวเตอร์

I
do
not
have
a
computer
.

ฉันไม่มีคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง

I
do
not
have
a
computer
.

ฉันไม่มีคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง

I
have
a
computer
.

ฉันมีคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน