Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

competition

คำแปล

การแข่งขัน, การประกวด

We
have
lost
the
competition
.

พวกเราได้แพ้การแข่งขันแล้ว

We
have
lost
the
competition
.

พวกเราได้แพ้การแข่งขันแล้ว

The
competition
begins
today
.

การแข่งขันนั้นเริ่มวันนี้

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน