Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

company

คำแปล

บริษัท

I
would
have
managed
the
company
.

ฉันคงจะได้บริหารบริษัทนี้

It
is
a
French
company
.

มันคือบริษัทฝรั่งเศส

I
work
for
this
company
.

ฉันทำงานให้บริษัทนี้

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน