Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

community

คำแปล

ชุมชน

The
community
speaks
English
.

ชุมชนนี้พูดภาษาอังกฤษ

We
are
a
community
.

พวกเราคือชุมชน

The
community

ชุมชน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน