Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

communication

คำแปล

การสื่อสาร

Communication
is
important
.

การสื่อสารสำคัญ

There
is
no
communication
.

ไม่มีการสื่อสาร

The
communication

การสื่อสาร

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย