Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

committee

คำแปล

คณะกรรมการ

Now
we
are
a
committee
.

ตอนนี้พวกเราคือคณะกรรมการคณะหนึ่ง

We
are
the
committee
.

พวกเราคือคณะกรรมการคณะนี้

The
committee

คณะกรรมการ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน