Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

comes

คำแปล

My
husband
comes
from
Spain
.

สามีของฉันมาจากประเทศสเปน

1 ความคิดเห็น

He
comes
from
England
.

เขามาจากประเทศอังกฤษ

1 ความคิดเห็น

She
comes
from
Spain
.

เธอมาจากประเทศสเปน

1 ความคิดเห็น

การผันคำกริยาทั้งหมดของ come

บุคคลปัจจุบันอดีต
Icomecame
he/she/itcomescame
you/we/theycomecame

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน