Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

colorful

คำแปล

มีสีสัน

The
newspaper
is
colorful
.

หนังสือพิมพ์ฉบับนี้มีสีสัน

The
dress
is
colorful
.

ชุดกระโปรงตัวนี้มีสีสัน

The
book
is
colorful
.

หนังสือเล่มนี้มีสีสัน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน