Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

college

คำแปล

วิทยาลัย

My
brother
is
a
college
student
.

พี่ชายของฉันคือนักเรียนที่วิทยาลัย

My
first
day
at
college

วันแรกของฉันที่วิทยาลัย

The
college

วิทยาลัย

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน