Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

cold

คำแปล

เย็น

Today
it
is
cold
.

วันนี้หนาว

3 ความคิดเห็น

My
children
drink
cold
milk
.

พวกลูกๆของฉันดื่มนมเย็น

Our
beer
is
cold
.

เบียร์ของพวกเราเย็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน