Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

coffee

คำแปล

กาแฟ

We
drink
coffee
.

พวกเราดื่มกาแฟ

2 ความคิดเห็น

I
drink
coffee
.

ฉันดื่มกาแฟ

2 ความคิดเห็น

Wine
and
coffee

ไวน์และกาแฟ

4 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน