Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

coast

คำแปล

ชายฝั่ง

My
parents
have
a
house
on
the
coast
.

คุณพ่อคุณแม่ของฉันมีบ้านหลังหนึ่งอยู่บนชายฝั่งนี้

My
parents
have
a
house
on
the
coast
.

คุณพ่อคุณแม่ของฉันมีบ้านหลังหนึ่งอยู่บนชายฝั่งนี้

The
coast
is
beautiful
.

ชายฝั่งนี้สวย

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน