Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

coach

คำแปล

ผู้ฝึก

The
coach
is
her
father
.

ผู้ฝึกคนนี้คือคุณพ่อของเธอ

Our
coach
never
sleeps
.

ผู้ฝึกของพวกเราไม่เคยนอน

The
coach

ผู้ฝึก

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน