Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

clothes

คำแปล

เสื้อผ้า

I
have
my
clothes
.

ฉันมีเสื้อผ้าของฉัน

Our
clothes

เสื้อผ้าของพวกเรา

The
clothes

เสื้อผ้า

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน