Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

closed

คำแปล

You
have
closed
the
window
.

คุณได้ปิดหน้าต่างบานนี้

You
have
closed
the
door
.

คุณได้ปิดประตูบานนี้

He
has
closed
the
door
.

เขาได้ปิดประตูบานนี้

การผันคำกริยาทั้งหมดของ close

บุคคลปัจจุบันอดีต
Icloseclosed
he/she/itclosesclosed
you/we/theycloseclosed
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน