Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

close

คำแปล

ปิด

They
are
going
to
close
the
book
.

พวกเขากำลังจะปิดหนังสือเล่มนี้

They
are
going
to
close
the
restaurant
.

พวกเขากำลังจะปิดร้านอาหารนี้

You
are
going
to
close
the
door
.

คุณกำลังจะปิดประตูบานนี้

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน