Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

clock

คำแปล

นาฬิกา

Where
is
my
clock
?

นาฬิกาของฉันอยู่ที่ไหน

Where
is
my
clock
?

นาฬิกาของฉันอยู่ที่ไหน

My
clock
is
pink
.

นาฬิกาของฉันสีชมพู

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน