Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

clock

คำแปล

นาฬิกา

Where
is
my
clock
?

นาฬิกาของฉันอยู่ที่ไหน

My
clock
is
pink
.

นาฬิกาของฉันสีชมพู

A
clock
is
green
.

นาฬิกาสีเขียว

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย