Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

climate

คำแปล

ภูมิอากาศ, อากาศ

The
climate
is
very
good
.

อากาศดีมาก

The
climate

อากาศดี

The
climate
is
good
.

อากาศดี

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย