Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

clearly

คำแปล

เห็นได้ชัด

He
is
clearly
not
a
boy
.

เห็นได้ชัดว่าเขาไม่ใช่เด็กผู้ชาย

Clearly

เห็นได้ชัด

Speak
clearly
.

พูดชัดๆ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน