Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

clear

คำแปล

ชัดเจน, ใส

Your
answer
is
not
clear
.

คำตอบของคุณไม่ชัดเจน

The
soup
is
clear
.

ซุปนี้ใส

The
water
is
clear
.

น้ำนี้ใส

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน