Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

class

คำแปล

ชั้นเรียน

Our
class
has
thirty
students
.

ชั้นเรียนของพวกเรามีนักเรียนสามสิบคน

How
many
students
are
in
your
class
?

มีนักเรียนกี่คนในชั้นเรียนของคุณ

The
class

ชั้นเรียน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน