Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

city

คำแปล

เมือง

Vienna
is
a
beautiful
city
.

เวียนนาเป็นเมืองที่สวย

Vienna
is
a
beautiful
city
.

เวียนนาเป็นเมืองที่สวย

I
am
in
the
city
.

ฉันอยู่ในเมือง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน