Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

citizen

คำแปล

พลเมือง

I
am
a
man
and
a
citizen
.

ผมเป็นผู้ชายและผมเป็นพลเมือง

The
citizen

พลเมือง

I
am
a
man
and
a
citizen
.

ผมเป็นผู้ชายและผมเป็นพลเมือง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน