Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

circle

คำแปล

วงกลม, แวดวง

This
is
the
circle
of
life
.

นี่คือวิถีแห่งชีวิต

His
circle
of
life

วิถีชีวิตของเขา

The
circle

วงกลม

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย