Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

circle

คำแปล

แวดวง, วงกลม

This
is
the
circle
of
life
.

นี่คือวิถีแห่งชีวิต

His
circle
of
life

วิถีชีวิตของเขา

The
circle

วงกลม

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน