Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

cinema

คำแปล

โรงหนัง

My
mother
takes
me
to
the
cinema
.

คุณแม่ของผมพาผมไปโรงหนัง

I
work
at
the
cinema
.

ฉันทำงานที่โรงหนัง

We
go
to
the
cinema
.

พวกเราไปโรงหนัง

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย