Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

church

คำแปล

โบสถ์

My
house
is
near
the
church
.

บ้านของฉันอยู่ใกล้โบสถ์

We
go
to
church
on
Sunday
.

พวกเราไปโบสถ์วันอาทิตย์

My
house
is
near
the
church
.

บ้านของฉันอยู่ใกล้โบสถ์

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน