Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

chosen

คำแปล

We
will
have
chosen
this
house
.

พวกเราจะได้เลือกบ้านหลังนี้แล้ว

We
will
have
chosen
this
desk
.

พวกเราจะได้เลือกโต๊ะตัวนี้แล้ว

He
will
have
chosen
this
box
.

เขาจะได้เลือกกล่องใบนี้แล้ว

การผันคำกริยาทั้งหมดของ choose

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ichoosechose
he/she/itchooseschose
you/we/theychoosechose
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน