Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

choose

คำแปล

เลือก

We
will
choose
a
new
window
.

พวกเราจะเลือกหน้าต่างบานใหม่

Will
you
choose
with
me
?

คุณจะเลือกด้วยกันกับฉันไหม

Which
shoes
will
he
choose
?

เขาจะเลือกรองเท้าคู่ไหน

การผันคำกริยาทั้งหมดของ choose

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ichoosechose
he/she/itchooseschose
you/we/theychoosechose
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน