Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

choice

คำแปล

ตัวเลือก, ทางเลือก

We
have
two
choices
.

พวกเรามีสองทางเลือก

1 ความคิดเห็น

I
have
no
choice
.

ฉันไม่มีทางเลือก

I
have
no
choice
.

ฉันไม่มีทางเลือก

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน