Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

children

คำแปล

ลูก, เด็ก

We
have
children
.

พวกเรามีลูก

1 ความคิดเห็น

Two
children

เด็กสองคน

1 ความคิดเห็น

Three
children

เด็กสามคน

1 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน