Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

child

คำแปล

ลูก, เด็ก

He
has
a
child
.

เขามีลูกคนหนึ่ง

She
is
a
child
.

เธอเป็นเด็ก

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน