Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

chicken

คำแปล

ไก่

He
eats
a
chicken
sandwich
.

เขากินแซนด์วิชไก่อันหนึ่ง

She
eats
a
chicken
sandwich
.

เธอกินแซนด์วิชไก่อันหนึ่ง

A
girl
eats
chicken
.

เด็กผู้หญิงคนหนึ่งกินไก่

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน