Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

chest

คำแปล

อก

He
had
a
pain
in
his
chest
yesterday
.

เมื่อวานเขาเจ็บอกของเขา

He
had
a
pain
in
his
chest
yesterday
.

เมื่อวานเขาเจ็บอกของเขา

He
has
a
pain
in
the
chest
.

เขาเจ็บอกของเขา

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน