Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

chemistry

คำแปล

เคมี

The
student
likes
Chemistry
.

นักเรียนชอบวิชาเคมี

Do
you
study
chemistry
?

คุณเรียนเคมีไหม

The
chemistry

เคมี

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน