Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

check

คำแปล

เช็ค

The
man
pays
with
a
check
.

ผู้ชายคนนี้จ่ายด้วยเช็คใบหนึ่ง

They
pay
with
a
check
.

พวกเขาจ่ายด้วยเช็คใบหนึ่ง

The
check
,
please
.

เก็บเงินหน่อย

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน