Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

check

คำแปล
เช็ค
The
man
pays
with
a
check
.
ผู้ชายคนนี้จ่ายด้วยเช็คใบหนึ่ง
They
pay
with
a
check
.
พวกเขาจ่ายด้วยเช็คใบหนึ่ง
The
check
,
please
.
เก็บเงินหน่อย
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย